Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (8/2013)

     της Εύης ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ, Δικηγόρου- Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών Ι.Κ.Δ.Θ.

Απόφαση των μερών για υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση.

 • Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρου (αρθ. 8 ν. 3898/2010).
 • Επίσκεψη πελάτη και εξέταση από τον Δικηγόρο των πραγματικών και νομικών δεδομένων της υπόθεσης.
 • Πρόταση Δικηγόρου για υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, ως προσφορότερο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
 • Ενημέρωση του πελάτη για τη διαδικασία κλπ & Συναίνεση.
 • Επικοινωνία Δικηγόρου με Δικηγόρο αντιδίκου.
 • Κοινή απόφαση των δύο μερών και των Δικηγόρων αυτών για προσφυγή στη Διαμεσολάβηση.

Επιλογή Διαμεσολαβητή.

 • Συμφωνία όλων των μερών για το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή.
 • Τρόπος Επιλογής:
  • Κατάλογος Διαπ. Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Διαφήμιση (κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή & αξιοπρεπή (αρθ. 1.3 ΚΔΔΔ).
  • Με Βιογραφικό ή (και) Συνέντευξη.
 •   Τυπικά Προσόντα:
  • Για εθνικές διαφορές: Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (και μη Δικηγόρος).
  • Για διασυνοριακές διαφορές: Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (και μη Δικηγόρος).
 • Κριτήρια  Επιλογής:
  • Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Διαρκή Ενημέρωση Εκπαίδευσης
  • Πρακτική Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση
  • Διαμεσολαβητικές Δεξιότητες (Διαπραγμ., Ενσυναίσθηση, Επικοινωνία)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Αμεροληψία
  • Αξιοπρέπεια
  • Προσωπικότητα με κύρος, ηθικές αξίες και αρχές
  • Εξειδίκευση στο αντικείμενο της διαφοράς (;)

Προβληματισμοί Διαμεσολαβητή πριν το διορισμό.

Έλεγχος Σύγκρουσης Συμφερόντων - Ηθικά/ Δεοντολογικά Διλήμματα

 • Υπάρχει άμεσο συμφέρον του Διαμεσολαβητή από την έκβαση της υπόθεσης;  Είναι ανεξάρτητος;
 • Υπάρχουν παράγοντες που θα δημιουργήσουν μία πιθανή προκατάληψη του Διαμεσολαβητή σε βάρος κάποιου μέρους;
 • Είναι σε θέση να διεξάγει τη διαδικασία με αμερόληπτο  τρόπο; Φαίνεται έναντι των τρίτων ότι ενεργεί αμερόληπτα;

      Άρθρο. 2.1 ΚΔΔΔ, ενδεικτικές περιστάσεις:
(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη
(β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαμεσολάβησης
(γ) το γεγονός ότι ο διαμεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα πλην του διαμεσολαβητή για κάποιο από τα μέρη.

       Άρθρο. 2.2 ΚΔΔΔ: Ο διαμεσολαβητής ενεργεί και δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί με αμεροληψία.

 •   Διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης ώστε η διαδικασία να είναι αποτελεσματική και ποιοτική στη συγκεκριμένη υπόθεση; (αρθρ. 1.2 ΚΔΔΔ)
 • Παραπομπή σε άλλον Διαμεσολαβητή ή Συν- διαμεσολάβηση;

Αρχική επαφή με τους Δικηγόρους ή και τα μέρη.

Η Επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου / skype) καλύπτει:

 • Περιληπτική Επεξήγηση Διαδικασίας.
 • Ιδιαίτερη επισήμανση της Εμπιστευτικότηταςτόσο κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, όσο και κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο.
 • Ενημέρωση για σύνταξη εγγράφων θέσης και εμπιστευτικών σημειωμάτων.
 • Ενημέρωση για το Υπόδειγμα Συμφωνητικού Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση και αποστολή  του Υποδείγματος προς συναίνεση.
 • Ενημέρωση αμοιβής Διαμεσολαβητή/ Μπορεί να οριστεί με ποσοστό;
  •     Ορίζεται στο ποσό  των 100/ ώρα (Κ.Υ.Α. 1460οικ/27-01-2012 ΦΕΚ 281/13.2.2012), εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία των μερών.
  •     Αρθρ. 3.4 ΚΔΔΔ:  «Ο διαμεσολαβητής δεν αποδέχεται την αποστολή του προτού όλα τα μέρη της εκάστοτε διαφοράς συμφωνήσουν με τις αρχές που ισχύουν για την αμοιβή του».
  •     Διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, το χρονοδιάγραμμα   και άλλα πρακτικά ζητήματα [λ.χ. αναψυκτικά, νερό, snacks].
 • Ενημέρωση σχετικά με την ετοιμασία των νομιμοποιητικών εγγράφων (εφόσον υπάρχουν νομικά πρόσωπα).
 • Ποιά πρόσωπα θα παρασταθούν στη Διαμεσολάβηση;
 • Τα μέρη και οι Δικηγόροι αυτών έχουν εμπειρία στη Διαμεσολάβηση και πόση;
 • Ποιό Πρωτόκολλο Ενδυμασίας θα τηρηθεί;
 • Έχει λάβει χώρα άλλη διαπραγμάτευση;  Γιατί τα μέρη δεν επέλυσαν τη διαφορά;
 • Ορισμός συνάντησης πριν τη Διαμεσολάβηση με τους Δικηγόρους των μερών, (προκειμένου να διευθετηθούν καλύτερα τα ως άνω ζητήματα).

Έγγραφα Θέσεως των μερών.

 • Συνοπτική περίληψη της διαφοράς (1-10 σελίδες- περιεχόμενο ούτε ελλιπές, ούτε υπερβολικά λεπτομερές) +  Αποδεικτικό Υλικό (εάν είναι απαραίτητο).
 • Κοινοποίηση στον Διαμεσολαβητή και τα μέρη.
 • Κατάθεση Εμπιστευτικών εγγράφων μόνο στο Διαμεσολαβητή (εάν κριθεί απαραίτητο).
 • Ο Διαμεσολαβητής μελετά τα έγγραφα θέσης κάθε μέρους/ Ζητάει διευκρινίσεις.
 • Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να κατανοεί τα νομικά και πραγματικά ζητήματα της υπόθεσης (άρθρο 10 ν. 3898/2010, Αιτιολ. Έκθεση & άρθρο 3.2 ΚΔΔΔ).
 • Η καλή προετοιμασία θα δώσει τη δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να χαλαρώσει, να αποκτήσει ενέργεια, να αφοσιωθεί στη διαδικασία και να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη να κάνουν το ίδιο.

Στρατηγική Διαμεοσολαβητή.     

 • Με ποιόν τρόπο θα χειριστώ τη συγκεκριμένη Διαμεσολάβηση;
 • Το είδος της διαφοράς και τα μέρη επιδέχονται  Διαμεσολάβηση;
 • Ποιά πρόσωπα θα λάβουν μέρος στη Διαμεσολάβηση;
 • Θα λάβουν μέρος συγγενικά πρόσωπα των μερών,  πραγματογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι;
 • Έχουν όλα τα μέρη επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία; Μπορεί αυτή να  διασφαλιστεί (Ευθυδικία, άρθρο 3.2 ΚΔΔΔ);
 • Υπάρχουν άλλα πρόσωπα που επηρεάζουν τη διαφορά;
 • Ποιός ενδείκνυται να ξεκινήσει πρώτος την εναρκτήρια δήλωση;
 • Υπάρχουν μέρη με διαφορετική πολιτισμική προέλευση (γνώση της κουλτούρας, πολιτισμού, συνηθειών);
 • Υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος επίλυσης διαφορών, η οποία θα ήταν πιο αποτελεσματική στην συγκεκριμένη περίπτωση;
 • Γιατί μέχρι τώρα  δεν έχει επιτευχθεί λύση;
 • Τι προσδοκούν τα μέρη; Είναι ρεαλιστικό;

 

Συμφωνητικό Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση- Εμπιστευτικότητα & Απόρρητο.

Διαδικασία Σύνταξης & Υπογραφής.

[Α]       Πότε  και πώς υπογράφεται.

[B]       Πρόσωπα που υπογράφουν το συμφωνητικό.

[Γ]       Έλεγχος εξουσιοδότησης-εκπροσώπησης των μερών.

[Δ]       Πρέπει να υπογραφεί και άλλο συμφωνητικό για το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα κατά  το προπαρασκευαστικό στάδιο;

[Ε] Περιεχόμενο / Όροι Συμφωνητικού Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση.

ενδεικτικά:

 1. Διαμεσολαβητές→ ελεύθεροι διεκπεραιωτές, δεν παίρνουν αποφάσεις, δεν παρέχουν νομικές συμβουλές.

 2. Εμπιστευτικότητα- Εχεμύθεια(άρθρο 8  ν. 3898/2010 και  4 παρ.2 ΚΔΔΔ).

 1. Απόρρητο ( άρθρο 10 ν. 3898/2010 & 4 παρ.2 ΚΔΔΔ ).

 1. Καλή πίστη Διαμεσολαβητή και μερών.

 2. Δυνατότητα αποχώρησης των μερών από τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή.

 3. Δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας από τον Διαμεσολαβητή (αρθ. 3.2 ΚΔΔΔ).

 4. Αμοιβή Διαμεσολαβητή / Επιμερισμός ή όχι μεταξύ των μερών.

 5. Ρήτρα Διαμεσολάβησης για διαφορά με Διαμ/τη.

 6. Ευθύνη του Διαμ/τη για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις μόνο για δόλο, αρθ. 8 παρ.4 ν.3898/2010.

 

Βασικές Ηθικές Αρχές Διαμεσολαβητή.

Η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα, η αμεροληψία, η εχεμύθεια, η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη και η καλή πίστη αποτελούν ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών που θα πρέπει να τηρεί ο διαμεσολαβητής, όχι γιατί του το επιβάλλουν κανόνες, αλλά γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα του και βίωμά του.

 

Προετοιμασία κατά την ημέρα της Διαμεσολάβησης.

 • Διαμόρφωση του χώρου, εκ των προτέρων, προσδιορισμός της θέσεως των μερών κτλ.
 • Ο χώρος να είναι διαθέσιμος και μετά την συμφωνημένη χρονική διάρκεια.
 • Αν υπάρχει βοηθός, θα πρέπει να συμφωνηθεί πώς θα συμμετέχει ο βοηθός.
 • Ο Διαμεσολαβητής οφείλει να ελέγξει:
  • Θερμοκρασία χώρου, σωστό εξαερισμό, επαρκή φωτεινότητα,
  • τηλέφωνο- φαξ- σύνδεση στο διαδίκτυο, flipchart, γραφική ύλη.
  • Χώρος καπνιστών.
  • Κατάλληλο φαγητό, αναψυκτικά κλπ για όλη την ημέρα.

Να έχετε μία αποτελεσματική Διαμεσολάβηση!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 

 

 


 

επιστροφή