Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Ιατρική Διαμεσολάβηση

 

Η ιατρική διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται και για την επίλυση  διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ιατρών και ασθενών, νοσοκομείων και ασθενών, νοσοκομείων και επαγγελματιών υγείας, ιατρών με συναδέλφους κλπ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υποθέσεων, που ενδείκνυται η υπαγωγή τους στη διαδικασία αυτή, αποτελούν οι περιπτώσεις α) ιατρικού σφάλματος κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης β) εσφαλμένη διάγνωση γ) ελλιπής ενημέρωση του ασθενούς για τις πιθανές επιπλοκές και κινδύνους της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, δ) επιλογή μη ενδεδειγμένης θεραπείας,  κλπ

Η Ιατρική Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία ευέλικτη και εθελοντική, η οποία «αγκαλιάζει» τα συμφέροντα όλων των μερών, Συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση των κινδύνων και προωθεί τη θετική εικόνα των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και του ιατρικού προσωπικού. Τέλος, με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο διευθετείται η συγκεκριμένη διαφορά  αλλά διατηρούνται και οι σχέσεις ιατρού –ασθενούς.